(BĐT) - Ngày 23/10 tới, Công ty CP Địa ốc 11 sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 4/11/2020.

Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 25 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn 16,66 tỷ đồng Quỹ đầu tư phát triển.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 288 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 12% bằng tiền mặt.

Tại báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét, Công ty đạt 19,32 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 91% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt tới hơn 217 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 5,29 tỷ đồng, giảm 62,85%.