(BĐT) - Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn (mã chứng khoán: CLW) dự kiến sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Cụ thể, HĐQT sẽ trình kế hoạch kinh doanh mới với tổng doanh dự kiến là 1,189,5 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 30,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 23,9 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 10%.

Thời hạn để cổ đông gửi ý kiến biểu quyết là trước 16h ngày 30/11/2020.

Trước đó, ngày 30/6/2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty đã thông qua kết hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.225,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế dự kiến lần lượt là 33,7 tỷ đồng và 26,3 tỷ đồng; chia cổ tức tỷ lệ 10%.

Về tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 882,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2019 đạt 790,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty sụt giảm mạnh, chỉ đạt 19,4 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 31 tỷ đồng).