(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CIC Group) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Theo đó, Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 15% và kế hoạch trả cổ tức năm 2020 từ 13 - 15%.

Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.002,4 tỷ đồng, vượt 8,1% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 101,67 tỷ đồng, vượt 15,9% chỉ tiêu cả năm. Công ty lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với mức chia cổ tức là 15% gồm 10% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.052,64 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 102 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 0,3% so với kết quả thực hiện năm 2019. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến từ 13 - 15%.

Quý I/2020, Công ty đạt 132,62 tỷ đồng doanh thu và 9,57 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 30,38% và hơn 170% so với cùng kỳ năm 2019.