(BĐT) - Chính phủ vừa có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Các dự án PPP sẽ tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, khả thi và đã triển khai trong thực tế. Ảnh: Lê Tiên

Các dự án PPP sẽ tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, khả thi và đã triển khai trong thực tế. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, về lĩnh vực đầu tư, Chính phủ dự kiến tiếp thu ý kiến của các ĐBQH theo hướng khu biệt lại các lĩnh vực đầu tư trên tinh thần chỉ tập trung vào lĩnh vực trọng điểm, khả thi và đã triển khai trong thực tế vừa qua. Ngoài ra, để bảo đảm tính ổn định lâu dài của Luật và xử lý phát sinh trong điều hành thực tế, Dự thảo Luật dự kiến bổ sung 1 khoản để xử lý tình huống phát sinh dự án ngoài lĩnh vực quy định tại Luật nhưng cần phải thực hiện đầu tư theo PPP. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện đầu tư theo phương thức PPP nếu các dự án này đáp ứng điều kiện: thuộc lĩnh vực quy định tại pháp luật về đầu tư công; có khả năng cân đối vốn nhà nước trong dự án PPP; có tính khả thi cao hơn khi thực hiện dự án theo phương thức PPP so với đầu tư công.

Về quy mô đầu tư, dự kiến tiếp thu theo hướng giữ hạn mức 200 tỷ đồng trong Luật và giao Chính phủ quy định hạn mức tối thiểu theo từng lĩnh vực để bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành của Chính phủ theo từng thời kỳ kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực đầu tư và quy mô đầu tư là hai nội dung còn có ý kiến khác nhau từ ĐBQH khi Dự án Luật PPP được đưa ra cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.