Tiến độ thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Khánh Việt (KHATOCO) chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân là do việc thực hiện việc sắp xếp nhà, đất của KHATOCO và các công ty con tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội gặp vướng mắc...

Ngày 12/11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Trong giai đoạn 2016 -2020, tỉnh Khánh Hòa vẫn duy trì 100% vốn nhà nước tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết , Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương.

Cũng trong giai đoạn này, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa thành Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa.

Riêng quá trình Cổ phần hóa KHATOCO, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Ban chỉ đạo cổ phần hóa và KHATOCO triển khai thực hiện các bước lộ trình cổ phần hóa.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện cổ phần hóa của KHATOCO chậm so với kế hoạch được phê duyệt. Nguyên nhân do việc thực hiện việc sắp xếp nhà, đất của KHATOCO và các công ty con (công ty do KHATOCO sở hữu 100% vốn điều lệ) tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đang gặp khó khăn, vướng mắc nên đến nay chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Khánh Hòa cũng thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Đó là các Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa; Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang và Công ty CP Đô thị Cam Ranh.

Lộ trình từ năm 2021 - 2025, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục duy trì doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa bởi đây là doanh nghiệp có vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh, tiếp tục duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Ngoài ra, tiếp tục duy trì doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa.

Riêng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương, Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa sẽ thực hiện sắp xếp theo quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với KHATOCO, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ khi xây dựng phương án cổ phần hóa giữ trên 50% đến dưới 65%...

Đối với Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Khánh Hòa giữ nguyên tỷ lệ 51% vốn điều lệ; Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang, nhà nước nắm giữ 51%; Công ty CP Đô thị Cam Ranh, nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ.

Theo Lao động