Bộ KH&ĐT nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng ngày 30/6/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng bộ, Bí thư Chi bộ trực thuộc tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến
Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng bộ, Bí thư Chi bộ trực thuộc tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến

Chủ trì Hội nghị trực tuyến gồm: đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và 3 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lại Xuân Lâm, Đỗ Việt Hà và Nguyễn Quang Trường.

Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng bộ, Bí thư Chi bộ trực thuộc tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm đã trình bày, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung triển khai học tập, quán triệt sâu sắc và phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; tiếp tục đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối lam việc của các cấp ủy một cách thực chất...

Về Chương trình hành động, toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển" với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Tại Hội nghị, PGS.TS Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng quán triệt nội dung bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trao đổi với các cán bộ, Đảng viên tham dự Hội nghị trực tuyến, đồng chí Mai Ngọc Bích - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cần làm việc với ý thức trách nhiệm cao, tự giác trong học tập, nghiên cứu, chấp hành nghiêm túc và tiếp thu đầy đủ những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập và xây dựng chương trình hành động ở đơn vị mình đạt kết quả tốt.

Thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt, các đồng chí cấp ủy các cấp, các đảng viên sinh hoạt tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí, hành động và sự đồng thuận cao trong cán bộ, Đảng viên. Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả.

Chuyên đề