(BĐT) - Ngày 13/6/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xây dựng 1369.

Theo đó, Công ty bị xử phạt với số tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông.

Trước đó, theo Báo cáo tài chính tổng hợp được kiểm toán năm 2020, Công ty CP Xây dựng 1369 có phát sinh 1 giao dịch cho vay đối với cổ đông là ông Lê Minh Tân số tiền 12 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền ngày 6/12/2019, Phiếu chi ngày 6/12/2019 và 31/12/2019.