Báo cáo về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 3/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Một trong những nội dung đáng chú ý về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là việc hoàn thiện thể chế quản lý đất công công khai, minh bạch, hiệu quả. Ảnh: Lê Tiên
Một trong những nội dung đáng chú ý về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là việc hoàn thiện thể chế quản lý đất công công khai, minh bạch, hiệu quả. Ảnh: Lê Tiên

Điểm đáng chú ý trong báo cáo này là nội dung tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, về phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Nhóm này có 16 nhiệm vụ được giao cho 7 bộ chủ trì. Triển khai các nhiệm vụ được giao, trong giai đoạn 2017 - 2020, các bộ đã trình và có 87 văn bản chính sách. Đa phần các nhiệm vụ trong nhóm này đều đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần và đúng hạn.

Tuy nhiên, có 2 nhiệm vụ đã hoàn thành một phần nhưng chậm so với kế hoạch, cần được theo dõi và đôn đốc trong thời gian tới. Cụ thể, nhiệm vụ “Xây dựng Đề án thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019” do Bộ Tư pháp chủ trì. Tuy nhiên, đến 28/10/2020, Bộ Tư pháp mới có Tờ trình số 58/TTr-BTP trình Thủ tướng Chính phủ về chỉnh lý, hoàn thiện Đề án, dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và các tài liệu liên quan.

Nhiệm vụ “Xây dựng Đề án hoàn thiện thể chế quản lý đất công theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả, trình Chính phủ trong quý I năm 2019” do Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng các chính sách sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để sửa đổi toàn diện Luật Đất đai sau khi có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chuyên đề