Bamboo Capital thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2019

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Bamboo Capital thông báo về việc thay đổi ngày trả cổ tức năm 2019 từ dự kiến trong tháng 8 sang ngày 10/9/2020.

Theo đó, tỷ lệ chi trả cổ tức là 8% bằng tiền mặt. Như vậy, với khoảng hơn 108 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BCG sẽ chi ra gần 86,5 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Nguồn vốn thực hiện là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 24/7/2020.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.913 tỷ đồng, tăng 24%; lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với thực hiện năm 2019.

Chuyên đề