(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 4, 5 xã Gia Đông, huyện Thuận Thành. Tổng diện tích khu đất đấu giá là 25.413 m2, đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 4, 5 xã Gia Đông, huyện Thuận Thành.

Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng khu đất này phải đáp ứng một số điều kiện. Cụ thể, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tính đến năm trước liền kề thực hiện Dự án thể hiện trong báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập hoặc cơ quan thuế xác nhận không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án. Nhà đầu tư nộp tiền đặt trước (bằng 15% giá khởi điểm của khu đất do tổ chức đấu giá xác định) bằng tiền mặt hoặc giấy bảo lãnh của tổ chức tài chính có chức năng bảo lãnh theo quy định.

Tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước tạm tính theo bảng giá đất, chưa trừ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 18,664 tỷ đồng.