Bắc Giang thành lập Đoàn giám sát đấu giá đất trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn giám sát cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Theo đó, Đoàn giám sát gồm 8 thành viên. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp là Trưởng đoàn.

Đoàn giám sát có nhiệm vụ giám sát trực tiếp các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hộ cá nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 19/1/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND Tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng đoàn phân công.

Theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 19/1/2023, Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND Tỉnh thành lập Đoàn giám sát gồm đại diện các sở, cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Tỉnh và một số cơ quan khác có liên quan để thực hiện giám sát trình tự, thủ tục, quá trình diễn biến tại cuộc đấu giá.

Đoàn giám sát được kiến nghị đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá xem xét, yêu cầu đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản và đề nghị đơn vị tổ chức đấu giá yêu cầu đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu giá khi có căn cứ cho rằng đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại các Điểm b, c hoặc d Khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản.

Căn cứ vào tình hình thực tế, tính chất của cuộc đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất mời Đoàn giám sát của Tỉnh, chính quyền địa phương nơi có đất đưa ra đấu giá và đại diện tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tham dự, giám sát cuộc đấu giá.

Chuyên đề