Áp dụng PPP thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

(BĐT) - Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư (PPP), đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN)” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các chương trình KH&CN thực hiện thí điểm theo cơ chế PPP được lựa chọn trong Đề án là những vấn đề KH&CN có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, nhóm ngành kinh tế; phát triển các lĩnh vực KH&CN ưu tiên; góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết.

Đối tác công đóng góp nguồn lực thực hiện chương trình KH&CN là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các định chế tài chính hoạt động chủ yếu bằng ngân sách nhà nước. Đối tác tư là các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.   

Chuyên đề

Kết nối đầu tư