#đối tác công - tư
Cần quy định rõ thế nào là vi phạm nghiêm trọng hợp đồng PPP

Cần quy định rõ thế nào là vi phạm nghiêm trọng hợp đồng PPP

(BĐT) - Hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) là một loại hợp đồng có giá trị, quy mô lớn, tồn tại lâu dài, có ý nghĩa kinh tế, xã hội quan trọng, do đó việc chấm dứt hợp đồng này không thể thực hiện tùy tiện. Luật PPP đã dành một điều (Điều 52) để quy định các trường hợp được chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, trong đó có trường hợp khi một trong các bên trong hợp đồng vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng.

Kết nối đầu tư