(BĐT) - Chỉ những gói thầu mua sắm hàng hóa có quy mô nhỏ mới được phép áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; khi tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 10 tỷ đồng (không phải là gói thầu quy mô nhỏ) phải áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định tại Điều 29 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
Áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ cho gói thầu mua sắm hàng hóa

Hỏi: Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thông thường, đơn giản, không yêu cầu kỹ thuật cao nhưng có số lượng lớn và có giá gói thầu trên 10 tỷ đồng, chủ đầu tư có thể áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ để nhằm mục đích tiết kiệm thời gian trong đấu thầu và tăng cường áp dụng đấu thầu qua mạng được không?

Trả lời: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 28 Khoản 1 Điểm a) quy định phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng cho đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hoá có quy mô nhỏ. Gói thầu mua sắm hàng hoá quy mô nhỏ là gói thầu có giá không quá 10 tỷ đồng (Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Điều 63).

Theo đó, chỉ những gói thầu mua sắm hàng hóa có quy mô nhỏ mới được phép áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; khi tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 10 tỷ đồng (không phải là gói thầu quy mô nhỏ) phải áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định tại Điều 29 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Như vậy, trường hợp chủ đầu tư áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ để lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hoá có giá lớn hơn 10 tỷ đồng là chưa phù hợp với quy định nêu trên. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Liên quan đến đấu thầu qua mạng, hiện nay việc áp dụng cách thức này đang được thực hiện từng bước theo lộ trình. Theo đó, trường hợp gói thầu thuộc diện phải áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ thì chưa thực hiện đấu thầu qua mạng. Tuy nhiên, khuyến khích các chủ đầu tư, bên mời thầu đăng tải HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tạo điều kiện cho các nhà thầu dễ dàng tiếp cận HSMT, nhằm tăng tính minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu.

Ngoài ra, đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, khuyến khích các chủ đầu tư, bên mời thầu tổ chức đấu thầu qua mạng nhằm rút ngắn thời gian trong đấu thầu, giảm thiểu thủ tục hành chính cũng như tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế của gói thầu.