Vicem đặt mục tiêu 38.178 tỷ đồng doanh thu 2017

(BĐT) - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020. 
Vicem đặt mục tiêu 38.178 tỷ đồng doanh thu 2017

Theo đó, Vicem lên mục tiêu: Tổng sản phẩm tiêu thụ (xi măng + clinker) hàng năm tăng bình quân từ 3 - 5%; giá trị sản xuất kinh doanh hàng năm tăng bình quân 3 - 4%; giá trị doanh thu hàng năm tăng bình quân 3 - 4%; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân hàng năm 6%; và tổng giá trị đầu tư hàng năm ở mức 6 - 7%/doanh thu.

Năm 2017, Vicem lên kế hoạch 38.178 tỷ đồng doanh thu (tăng 3% so với năm 2016), và 2.656 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Năm 2016, doanh thu của Vicem đạt 27.144 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt mức 3.478 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư