(BĐT) - Này 9/9 tới, Công ty CP Đại lý vận tải SAFI sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Công ty chưa có thông báo thời gian thanh toán cổ tức cụ thể.

Nguồn chi trả là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Kết thuc năm 2019, Công ty còn 80 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, Công ty còn 42,3 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 137 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và gần 42 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 900 tỷ đồng, bỏ trống chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15% bằng tiền mặt.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 501,2 tỷ đồng, tăng 33,7%; lợi nhuận sau thuế 32,58 tỷ đồng, tăng 5,78% so với cùng kỳ 2019.