UN Women thông báo mời thầu gói thầu RFP/VNM30/2022/07546

0:00 / 0:00
0:00
Thông báo mời thầu gói thầu (RFP/VNM30/2022/ 07546): Nhà thầu tổ chức cung cấp dịch vụ phát tiền mặt cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi làn sóng Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đang cần tìm 01 nhà cung cấp dịch vụ đủ năng lực để phát tiền mặt cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi làn sóng Covid-19tại thành phố Hồ Chí Minh (RFP/VNM30/2022/ 07546). Hạn nộp hồ sơ: 17 giờ 00, ngày 30 tháng 11 năm 2022 (GMT+ 7.00). Bạn được mời tham gia gói thầu này.

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để đăng ký cho công ty của bạn trên trang đấu thầu điện tử của UN Women. Trang điện tử cung cấp thông tin về gói thầu một cách đơn giản, an toàn và hiệu quả để quản lý quy trình chào thầu của UN Women, giúp giảm thời gian và chi phí cho cả người mua và nhà cung cấp. Tất cả các nhà cung cấp phải sử dụng cổng thông tin để quản lý hồ sơ của mình, tham khảo các tài liệu chào thầu, gửi đề xuất, nhận và tải lên các hợp đồng/ PO được ký. Chúng tôi cũng đã đính kèm hướng dẫn dành cho nhà cung cấp để gửi đề xuất cùng với thông báo mời thầu này.

Hướng dẫn đăng ký trên trang đấu thầu điện tử của UN Women.

a. Nhấp vào nút “Register” ở phía bên trái của trang và hoàn thành biểu mẫu đăng ký (xin lưu ý rằng các trường màu vàng là bắt buộc và có các trường bắt buộc trong mục “Company Details”, “Information” and “Business Classification”. Bạn có thể chỉ đăng ký cho công ty của bạn sau khi hoàn thành tất cả các trường bắt buộc).

b. Sau khi hoàn thành biểu mẫu, hãy nhấp vào nút “Register My Company” ở phía dưới bên phải của trang.

c. Sau khi bạn hoàn tất quá trình đăng ký, vui lòng chờ một chút thời gian để hệ thống xử lý yêu cầu của bạn.

d. Sau khi đăng ký của bạn được phê duyệt, bạn có thể đăng nhập vào trang đấu thầu điện tử của UN Women (etendering.unwomen.org) và bày tỏ sự quan tâm đến hoạt động đấu thầu hiện tại của chúng tôi trong phần “Tenders” -> “Current”.

Nếu cần hỗ trợ đăng ký, vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thúy Nga qua hòm thư điện tử nguyen.thuy.nga@unwomen.org.

-------------------------------------

Request for proposal RFP/VNM30/2022/07546: a qualified service provider to distribute non-conditional cash assistance to Women at Risk in Ho Chi Minh City

The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) is seeking proposal(s) for A qualified service provider to disburse non-conditional cash assistance to Women at Risk in Ho Chi Minh City (RFP/VNM30/2022/07546) (Submission Deadline: 30 November 2022, 17:00hrs (GMT+ 7.00)). You are invited to participate in this tender.

Please follow below steps to register your company on the UN Women e-Procurement portal. The portal provides a simple, secure and efficient way for managing UN Women solicitation processes, reducing time and cost for both buyers and vendors. All vendors are required to use the portal to manage their vendor profiles, view solicitation documents, send offers, receive and upload their counter-signed contracts/POs. We have also attached the vendor guideline for submitting a proposal along with this email.

Instruction for Registration on the UN Women e-Procurement portal

a. Click “Register” button at the left-hand side of the page and complete the registration form (Please note that fields in yellow are mandatory and there are mandatory fields under “Company Details”, “Information” and “Business Classification” tabs. You can only register your company after completing all mandatory fields).

b. After completion of the form, click on “Register My Company” button at the lower right hand side of the page.

c. Once you finish the registration process, please allow some time in order for the system to process your request.

d. After your registration is approved, you can log onto UN Women e-Procurement system (etendering.unwomen.org) and express interest to our current tendering under “Tenders” -> “Current”.

If you need support on the registration, please kindly contact Ms. Nguyen Thuy Nga at nguyen.thuy.nga@unwomen.org.

Chuyên đề