(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việc lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch. Ảnh: Lê Tiên

Việc lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Một là, tổ chức lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Hai là, Hội đồng quy hoạch quốc gia tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh, các vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trong quá trình lập đồng thời các quy hoạch để bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch theo quy định tại Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14. Ba là, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và chế độ báo cáo trong quá trình lập đồng thời các quy hoạch. Bốn là, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch đảm bảo vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước phục vụ hoạt động quy hoạch. Năm là, nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quy hoạch.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có trách nhiệm thực hiện các nội dung trên, thông tin về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ và định kỳ gửi báo cáo trước 31/10 hàng năm về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Hội đồng quy hoạch quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Bộ KH&ĐT được giao rà soát, đề xuất điều chỉnh các quyết định của Thủ tướng, Hội đồng quy hoạch quốc gia để phù hợp với nội dung các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt trong quá trình lập các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, hoàn thành trong tháng 8/2020.