Tiếp tục thanh toán dịch vụ kỹ thuật trên máy mượn, đặt của nhà thầu trúng thầu vật tư, hóa chất

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 24/5/2022, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 1379/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (gọi chung là BHXH các tỉnh) về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật (DVKT) thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy.
Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa hoạt động trong nhiều cơ sở y tế theo hình thức mượn, đặt từ các công ty trúng thầu vật tư, hóa chất
Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa hoạt động trong nhiều cơ sở y tế theo hình thức mượn, đặt từ các công ty trúng thầu vật tư, hóa chất

Theo Công văn số 1379/BHXH-CSYT, BHXH Việt Nam cho biết vừa nhận được Công văn số 2633/BYT-KH-TC của Bộ Y tế cho ý kiến về việc thanh toán đối với DVKT thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy để thay thế Công văn số 2348/BYT-KH-TC ngày 9/5/2022 về việc bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KHTC ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế.

Cụ thể, Công văn số 2633/BYT-KH-TC nêu rõ: Bộ Y tế bãi bỏ nội dung “sau khi hết hợp đồng, nếu tiếp tục thực hiện, thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp máy” tại Khoản 3 Công văn số 2009/BYT-KHTC nói trên. Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí DVKT thực hiện trên các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đấu thầu; thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hóa chất.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã chuyển Công văn số 2633/BYT-KH-TC của Bộ Y tế đến BHXH các tỉnh để tổ chức thực hiện; đồng thời yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện giám định, thanh toán chi phí các DVKT theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Tuy nhiên, BHXH Việt Nam nhấn mạnh, để đảm bảo việc cung ứng, thanh toán dịch vụ y tế đúng quy định, Bộ Y tế cần sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có kế hoạch, lộ trình thực hiện chuyển đổi các máy mượn, máy do các công ty đặt tại cơ sở khám, chữa bệnh sang các hình thức quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cho, tặng; thuê; xác lập quyền sở hữu). Đồng thời, xác định lộ trình bắt buộc phải hoàn thành việc chuyển đổi hình thức nêu trên; quy định rõ cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng của dịch vụ y tế cung cấp, sử dụng cho người bệnh.

Trước đó, thực hiện theo Công văn số 2348/BYT-KH-TC ngày 9/5/2022 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KHTC ngày 12/4/2018, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 126 ngày 12/5/2022 gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KH-TC của Bộ Y tế.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị, từ ngày 9/5/2022, BHXH các tỉnh, thành phố dừng thanh toán theo chế độ BHYT đối với chi phí DVKT thực hiện từ các máy đặt, máy mượn thực hiện theo Công văn 2009/BYT-KH-TC. Ngay sau đó, một số cơ sở khám chữa bệnh, UBND tỉnh, đặc biệt là các cơ sở y tế tuyến cuối, hạng đặc biệt trên cả nước (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất…) đã có văn bản gửi Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đề nghị tiếp tục được thanh toán chi phí DVKT sử dụng trên máy mượn, máy đặt của các công ty trúng thầu vật tư, hóa chất theo Công văn 2009/BYT-KH-TC đến khi hết hiệu lực của hợp đồng hiện tại hoặc có lộ trình cho phép chuyển đổi dần trong thời gian tìm giải pháp khác thay thế.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư