Thúc đẩy xã hội hóa cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công là một trong những nhiệm vụ nêu tại Quyết định số 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành.
Quý I/2023, các bộ quản lý ngành phải hoàn thành hướng dẫn tiêu chí về quy mô tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động của cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực quản lý. Ảnh: Tiên Giang
Quý I/2023, các bộ quản lý ngành phải hoàn thành hướng dẫn tiêu chí về quy mô tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động của cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực quản lý. Ảnh: Tiên Giang

Quyết định số 1046/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ.

Đó là, hướng dẫn các tiêu chí về quy mô tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động của cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực quản lý, hoàn thành trong quý I/2023.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, danh mục dịch vụ công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ, hoàn thành trong quý IV/2022.

Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc bộ, cơ quan trung ương; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công, hoàn thành trong quý IV/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư