Thừa Thiên Huế chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản gửi các bên liên quan yêu cầu các biện pháp giải quyết trước tình trạng doanh nghiệp đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định trong hoạt động đấu giá tài sản.

Theo Công văn số 490/UBND-NĐ ngày 17/1/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, trên địa bàn Tỉnh xảy ra tình trạng doanh nghiệp đấu giá tài sản không trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, không chuyển khoản tiền đặt trước thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đối với trường hợp trúng đấu giá, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá và người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá.

Nhằm hạn chế những hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu, đối với các cơ quan, đơn vị có tài sản đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Cơ quan, đơn vị có tài sản đấu giá thông báo công khai các tiêu chí cụ thể và số điểm chấm về “Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định” theo mục V Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP khi thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải đảm bảo chính xác, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

Thực hiện đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, thông tin về việc hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong trường hợp tổ chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn; đồng thời gửi Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp nơi có tài sản và Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở chính.

Khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản phải đảm bảo chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng, đặc biệt có tính ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản đối với khoản tiền đặt trước theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Giám sát việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản, tham dự cuộc đấu giá để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu Sở Tư pháp tham mưu UBND Tỉnh thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm về tổ chức, hoạt động đấu giá trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại một số cơ quan, đơn vị có tài sản đấu giá trên địa bàn Tỉnh. Công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp thông tin về tổ chức đấu giá tài sản không thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản theo quy định.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư