(BĐT) - Với đa số phiếu tán thành (94,99%), sáng nay (28/7), tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ảnh 1

Với đa số phiếu tán thành (94,99%), Quốc hội thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Theo đó, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 2.870.000 tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách trung ương 1.500.000 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương 1.370.000 tỷ đồng.

Nghị quyết nêu rõ, dự phòng 10% kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương theo từng nguồn vốn để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn. Dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do Hội đồng nhân dân các cấp quyết định theo thẩm quyền được quy định tại khoản 6 Điều 51 của Luật Đầu tư công.

Về phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, số vốn phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cụ thể là: vốn ngân sách trung ương 1.090.014,445 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 1.233.000 tỷ đồng.

“Đối với số vốn ngân sách địa phương còn lại chưa phân bổ chi tiết 137.000 tỷ đồng, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi giao kế hoạch”, Nghị quyết nhấn mạnh.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia và Dự án quan trọng quốc gia, trong giai đoạn này bố trí 100.000 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Các chương trình này gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 50.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 30.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 20.000 tỷ đồng.

Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ảnh 2
Toàn cảnh phiên họp

Quốc hội đồng ý bố trí bố trí 65.795,847 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục thực hiện 03 dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, gồm: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 1) và Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Bố trí 38.738 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để đầu tư Dự án quan trọng quốc gia đường bộ cao tốc Bắc - Nam tuyến phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Đối với số vốn 78.719 tỷ đồng để đầu tư các dự án đường bộ cao tốc, dự án trọng điểm khác, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia và mức vốn bố trí cho từng dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, không chia nhỏ dự án.

Tại Nghị quyết, Quốc hội cũng nêu rõ 6 nguyên tắc lớn phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện cơ cấu lại đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giảm tỷ trọng vốn đầu tư công trong tổng số vốn đầu tư toàn xã hội, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các khu vực kinh tế ngoài nhà nước; tạo chuyển biến rõ nét trong đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội; góp phần quan trọng để thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025.