(BĐT) - Phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng kỷ luật phải nghiêm minh. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng. Ảnh: Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng. Ảnh: Quang Hiếu

Đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền phải nghiêm túc.

Hội nghị toàn quốc lần này tập trung quán triệt 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nội dung trọng tâm của các nghị quyết này là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại DNNN và phát triển kinh tế tư nhân. Đây là những chủ thể rất quan trọng, là nơi tạo ra của cải vật chất chủ yếu của nền kinh tế.

Những quan điểm, những tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các nghị quyết này cần được quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cấp, các ngành và các địa phương.