Thông báo bán thanh lý tài sản

0:00 / 0:00
0:00
Công ty CP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương tổ chức bán thanh lý tài sản như sau:

Tài sản thanh lý: Tàu PVT ATHENA; Năm đóng: 2000

Object to be sold: PVT ATHENA Oil Tanker; Year built: 2000

Hô hiệu/Số IMO: XVSS/9208136; Cờ: VIETNAM

Call Sign/IMO No.: XVSS/9208136; Flag: VIETNAM

Trọng tải toàn phần: 105,177 DWT; Trọng lượng tàu không: 17,740 LT

Deadweight (summer): 105,177 DWT; Light ship Displacement: 17,740 LT

Hình thức bán: Chào hàng cạnh tranh

Mode of sales: Competitive bidding

Hạn chót đăng ký nhận hồ sơ chào giá: 16h00, 03/08/2022

Register deadline: 16:00, 03rd August 2022

Hạn chót nhận thư chào giá: 17h00 ngày 03/08/2022 (chào giá được gửi trực tiếp hoặc gửi bưu điện/fax/email đến Văn phòng Công ty Pacific (chào giá bằng phong bì kín))

Deadline of offering/Offer Closing: 17:00, 03rd August 2022 (offer must be submitted directly or sent via courier/fax/email to Pacific’s Head Office (offer must be in sealed envelope))

Liên hệ đăng ký chào giá:

Công Ty Cổ Phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM, Việt Nam

Người liên hệ: Mr. Hà - Điện thoại: + 84 283 822 8546 - Email: snp@pacificshipping.vn

Contact to:

Pacific Petroleum Transportation JSC

3rd Floor, PVFCCo Tower, No. 43 Mac Dinh Chi Str., DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, S.R Vietnam

Contact: Mr. Ha - Phone: + 84 283 822 8546 - Email: snp@pacificshipping.vn

Chuyên đề