(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hà Đô vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức với tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu là ngày 16/6/2020.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm 2020, Công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ cổ tức là 40%; trong đó, 10% bằng tiền đã chia và 30% còn lại bằng cổ phiếu.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 5.394 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.173 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 5% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến là 30%. 

Kết thúc quý I/2020, Công ty đạt 1.082 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng đến 20% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 68%), đạt 734 tỷ đồng, tăng 21%; doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời đạt 171 tỷ đồng, tăng 16% và chiếm 16% trong doanh thu thuần của Công ty.

Chi phí tài chính tăng cao là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty giảm hơn 8%, đạt 296 tỷ đồng. Lãi ròng của Công ty đạt 182 tỷ đồng, giảm hơn 12% so với quý I/2019.