Sửa đổi một số quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 974/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 của UBTVQH quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
Chính phủ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ
ngân sách nhà nước đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Lê Tiên
Chính phủ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, NQ 974 sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia vốn ngân sách nhà nước. Cụ thể, căn cứ lập kế hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật Đầu tư công. Nội dung của kế hoạch theo quy định tại Điều 49 của Luật Đầu tư công. Trước ngày 20/9 của năm thứ 5 nhiệm kỳ Quốc hội, Chính phủ trình UBTVQH cho ý kiến về kế hoạch giai đoạn sau để hoàn thiện, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp cuối năm đó. Trên cơ sở ý kiến của Quốc hội khóa trước, Chính phủ hoàn thiện kế hoạch và gửi tới đại biểu Quốc hội khóa mới chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa mới.

Nghị quyết cũng nêu rõ Chính phủ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước (bao gồm chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước và chi thường xuyên) đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trình UBTVQH trước ngày 30/6 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn trước…

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ năm ngân sách 2021.

Chuyên đề