(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa công bố lấy ý kiến Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về nguyên tắc thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; kế hoạch quy hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định 101/2015/NĐ-CP về lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đối với trường hợp quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 114 của Luật Nhà ở 2014.

Đồng thời, bổ sung Điều 9a về lựa chọn chủ đầu tư dự án đối với trường hợp quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 114 của Luật Nhà ở 2014. Theo đó, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn quy định tại Khoản 11 Điều 9 của Nghị định này mà tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư không thành công thì Sở Xây dựng phải báo cáo UBND cấp tỉnh lựa chọn chủ đầu tư dự án và tổ chức cưỡng chế phá dỡ để đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bằng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở 2014…