Sông Đà 505: Hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi, lợi nhuận quý 4 tăng 165% so với cùng kỳ

Quý 4/2015, công ty hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi gần 29 tỷ đồng nên cả quý lãi 15,1 tỷ đồng, tăng 165% so với cùng kỳ năm 2014.
Sông Đà 505: Hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi, lợi nhuận quý 4 tăng 165% so với cùng kỳ

CTCP Sông Đà 505 (mã chứng khoán S55) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015.

Tính riêng quý 4, doanh thu thuần công ty đạt 121 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là doanh thu từ hoạt động xây lắp. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng đến 15%, cao hơn doanh thu bán hàng nên cả quý, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cũng cấp dịch vụ công ty ghi âm 2,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 5,8 tỷ đồng.

Trong quý, Sông Đà 505 cũng ghi nhận khoản chi phí tài chính lên 16,3 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ (3,8 tỷ đồng). Khoản tăng chi phí tài chính này chủ yếu nằm ở khoản trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán (15,11 tỷ đồng, trong khi quý 4/2014 chỉ trích lập gần 2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trong quý công ty đã thu hồi được một số khoản nợ khó đòi và đã hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi gần 29 tỷ đồng trong quý nên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp S55 ghi -23,4 tỷ đồng, giảm được 32 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nhờ vậy, cuối quý, Sông Đà 505 vẫn lãi sau thuế 15,1 tỷ đồng, tăng 165% so với cùng kỳ năm 2014 (mức 5,7 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm, Sông Đà 505 đạt 463 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với năm 2014 và mới chỉ thực hiện được 82% kế hoạch doanh thu cả năm (564 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 42,5 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2014 và vượt đến 23% chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó. LNST ghi nhận về cho cổ đông công t mẹ 42,6 tỷ đồng, EPS đạt 8.519 đồng.

Chuyên đề