(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến về đề nghị sửa đổi một số quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Nhà ở.
Đối với Luật Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án có sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Ảnh: Nhã Chi

Đối với Luật Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án có sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Ảnh: Nhã Chi

Bộ KH&ĐT cho biết, thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021, Bộ đã tiến hành rà soát các quy định của 8 luật trên và có ý kiến về việc bổ sung vào Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số luật do Bộ Tư pháp chủ trì. Việc rà soát quy định của 8 luật được thực hiện theo 3 nguyên tắc. Thứ nhất là lựa chọn để sửa đổi, bổ sung các quy định của các luật có mâu thuẫn, thiếu đồng bộ, đang gây khó khăn, vướng mắc, yêu cầu cấp bách sửa đổi ngay để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Thứ 2 là tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Thứ 3 là đã xác định rõ ràng phương án sửa đổi và đánh giá tác động cụ thể, bảo đảm tính độc lập, ổn định để có thể kế thừa khi sửa đổi, bổ sung toàn diện các luật.

Đối với Luật Đấu thầu, Bộ KH&ĐT đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về triển khai lựa chọn nhà thầu đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; sửa đổi căn cứ lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.