(BĐT) - Theo Văn phòng Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phát biểu bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 khóa XIII; Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các địa phương rà soát ngay vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đất đai, quy hoạch, thuế…
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đồng thời, khẩn trương đề xuất phương án xử lý theo hướng: đối với vướng mắc liên quan đến quy định của luật, pháp lệnh, báo cáo, đề xuất Chính phủ để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung theo quy định; đối với vướng mắc liên quan đến quy định tại các nghị định, quyết định của Thủ tướng, báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng sửa đổi, bổ sung ngay theo trình tự, thủ tục rút gọn; đối với vướng mắc liên quan đến quy định tại các thông tư, kiến nghị các bộ khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Báo cáo rà soát, đề xuất gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/7/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.