Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng “đặc khu”

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Ảnh: Lâm Thanh Sơn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Ảnh: Lâm Thanh Sơn

Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Ban Chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 11/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ, do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban; có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình thành lập, xây dựng và phát triển của các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Quy chế quy định cụ thể nhiệm vụ của các thành viên và bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, trong đó có sự tham gia của đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và một số bộ, cơ quan liên quan.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo Ban Chỉ đạo. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo quyết định các vấn đề thông qua các hình thức tổ chức họp Ban Chỉ đạo hoặc lấy ý kiến và báo cáo bằng văn bản.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với Ban Chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng bộ máy tổ chức của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Ban Chỉ đạo phân công.               

Chuyên đề