Quốc hội thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Với 466 đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 93,57%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) tại phiên họp sáng 15/11.
Các đại biểu ấn nút biểu quyết
Các đại biểu ấn nút biểu quyết

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) gồm 3 Điều, Dự thảo Nội quy Kỳ họp Quốc hội gồm 3 Chương, 58 Điều.

Kết quả biểu quyết điện tử tại phiên họp cho thấy có 466 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết, chiếm 93,57%. Như vậy, Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) đã chính thức được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Trước đó, Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Đối với tài liệu phục vụ Kỳ họp Quốc hội, nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ và bảo đảm thời hạn gửi tài liệu kỳ họp đến đại biểu Quốc hội để có đủ thời gian nghiên cứu thấu đáo, kỹ lưỡng, có ý kiến sâu sắc, chất lượng. Có ý kiến đề nghị phân loại thời hạn gửi theo tính chất phức tạp của tài liệu; bổ sung chế tài xử lý đối với việc chậm gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội; quy định việc gửi tài liệu chậm là nội dung để xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội nhằm bảo đảm đúng thời gian quy định. Văn phòng Quốc hội cũng thường xuyên đôn đốc việc gửi tài liệu, đồng thời, từ kỳ họp này đã thực hiện công bố công khai danh sách các cơ quan chậm gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội.

Về trình tự xây dựng, ban hành nghị quyết kỳ họp Quốc hội, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị xác định rõ nghị quyết kỳ họp Quốc hội là văn bản cá biệt hay văn bản quy phạm pháp luật, nếu là văn bản quy phạm pháp luật thì phải tuân thủ trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Có ý kiến đề nghị cần bảo đảm tính thống nhất giữa nội dung đề xuất và nội dung cần thẩm tra tại Điều 57. Ý kiến khác đề nghị rà soát để quy định đầy đủ, chặt chẽ các chủ thể có quyền đề xuất nội dung đưa vào nghị quyết kỳ họp Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội nhằm bảo đảm đúng thời gian quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội nhằm bảo đảm đúng thời gian quy định.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Điều 57 đã được chỉnh lý theo hướng: nội dung được các cơ quan, tổ chức đề xuất đưa vào nghị quyết kỳ họp Quốc hội phải được trình Quốc hội, được thẩm tra theo quy định hoặc có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan của Quốc hội, Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời được Quốc hội thảo luận và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Các chủ thể có quyền đề xuất nội dung đưa vào nghị quyết kỳ họp Quốc hội cũng đã được nghiên cứu, chỉnh lý để quy định đầy đủ, chặt chẽ, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật như thể hiện tại Điều 57.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cũng giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu nêu về áp dụng pháp luật có liên quan để xem xét, quyết định các vấn đề khác tại kỳ họp Quốc hội quy định tại Điều 58 của dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Chuyên đề