(BĐT) - Với 418/422 đại biểu tham gia tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019.
Kết quả biểu quyết của Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Kết quả biểu quyết của Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Theo đó, tổng số thu NSNN là 1.411.300 tỷ đồng; tổng số chi NSNN là 1.633.300 tỷ đồng; mức bội chi NSNN là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP); tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng.

Liên quan đến việc sử dụng nguồn kinh phí còn lại và chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2017, Quốc hội cho phép sử dụng 10.380 tỷ đồng kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017 để xử lý các nhiệm vụ: bù giảm thu cân đối ngân sách trung ương là 5.894 tỷ đồng; hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương là 2.815 tỷ đồng; hỗ trợ một số địa phương thiếu nguồn thực hiện chính sách tiền lương là 1.671 tỷ đồng. Số kinh phí này quyết toán vào chi NSNN năm 2017.

Quốc hội giao Chính phủ rà soát khoản kinh phí 12.254,9 tỷ đồng theo Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 18/10/2018 của Chính phủ để sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2018 và quyết toán vào NSNN năm 2018. Trường hợp không giải ngân hết sẽ thực hiện hủy dự toán theo quy định.

Quốc hội cũng cho phép bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự toán NSNN năm 2018: 138,592 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (hợp phần triển khai tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam) từ nguồn dự phòng chung vốn ngoài nước của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

Bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự toán NSNN năm 2018: 79,854 tỷ đồng dự toán thu và chi đầu tư phát triển từ nguồn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ireland để đầu tư cho Dự án Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn.

Bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự toán NSNN năm 2018 vốn nước ngoài từ nguồn điều chuyển số vốn đã giao kế hoạch trung hạn cho tỉnh Cao Bằng 8,272 tỷ đồng, Bắc Kạn 14,889 tỷ đồng để thực hiện Dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) của tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn”.

Bổ sung vào dự toán NSNN năm 2018: 70 tỷ đồng dự toán thu và chi thường xuyên từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ cho tỉnh Bình Thuận để thực hiện Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu.

Theo Trần Kiên