PVFCCo: Đặt kế hoạch doanh thu 8.645 tỷ đồng, cổ tức 10% năm 2019

(BĐT) - Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán DPM - PVFCCo) diễn ra ngày 17/4/2019 đã thông qua kế hoạch năm 2019 doanh thu đạt 8.645 tỷ đồng và mức chia cổ tức dự kiến 10%.
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Năm 2019, dự kiến tình hình sẽ có nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng, nhà máy Đạm Phú Mỹ tạm dừng để bảo dưỡng lâu hơn dự kiến ban đầu, PVFCCo đặt kế hoạch doanh thu 8.645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng.

Để đảm bảo mức chia cổ tức vẫn là 10% như năm 2018, PVFCCo đặt mục tiêu tiết giảm mạnh chi phí quản lý bán hàng; thù lao chi trả cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành so với các năm trước.

Năm 2018, PVFCCo đạt doanh thu 9.439 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 871 tỷ đồng đều vượt kế hoạch đã điều chỉnh và vượt xa so với kế hoạch được thông qua vào phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Với kết quả tích cực này, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2018, tương ứng 1.000 đ/cổ phiếu.

Cũng tại phiên họp này, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 6 người, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư