Đó là khẳng định của Thanh tra Bộ Xây dựng tại Kết luận thanh tra số 361 về công tác quản lý dự án (D.A) đầu tư xây dựng của Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC - CTCP) và các D.A.
D.A Kho tổng hợp Phú Định. Ảnh: Trần Quý

D.A Kho tổng hợp Phú Định. Ảnh: Trần Quý

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các khuyết điểm, tồn tại đã được Đoàn thanh tra chỉ ra. Chỉ đạo Ban quản lý (BQL) D.A thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn thanh tra; kiểm điểm, rút kinh nghiệm về các sai sót mà Đoàn thanh tra đã nêu để có biện pháp chấn chỉnh cho các D.A tiếp theo.

Đối với BQLD.A, tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân về những khuyết điểm, tồn tại theo nội dung thanh tra; tăng cường kiểm tra soát xét kỹ hồ sơ thiết kế, dự toán tuân thủ theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về lập và quản lý chi phí xây dựng công trình; thực hiện đầy đủ quy định về chất lượng công trình theo đúng các quy định của Nhà nước và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt; kiểm tra giám sát chặt chẽ các bước trong quá trình thực hiện các D.A khác, không để lặp lại những sai sót đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra. 

Các D.A được thanh tra: D.A xây dựng Kho cảng xăng dầu PETEC Cái Mép giai đoạn I; D.A xây dựng Kho cảng xăng dầu PETEC Cái Mép giai đoạn II và D.A xây dựng Kho tổng hợp Phú Định.

Đối với đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra nhà thầu thi công, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo các tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các sai sót về công tác thiết kế, lập dự toán chưa đúng với quy định của Nhà nước làm tăng giá trị thực của các gói thầu… 

Yêu cầu xử lý số tiền lập chưa đúng chi phí quản lý D.A với tổng giá trị trên 500 triệu đồng. Trong đó, D.A xây dựng Kho tổng hợp Phú Định trên 81 triệu đồng; D.A xây dựng Kho cảng xăng dầu PETEC Cái Mép trên 438 triệu đồng. Yêu cầu các BQLD.A không được chi số tiền trên 500 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Tổng số tiền lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình chưa đúng theo quy định gần 16 tỷ đồng. Trong đó, D.A xây dựng Kho cảng xăng dầu PETEC Cái Mép giai đoạn I trên 9,3 tỷ đồng; D.A xây dựng Kho cảng xăng dầu PETEC Cái Mép giai đoạn II trên 2,7 tỷ đồng và D.A xây dựng Kho tổng hợp Phú Định trên 3,8 tỷ đồng.

Theo Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, chủ đầu tư phải lập, thẩm định, phê duyệt lại thiết kế, dự toán (giá gói thầu) làm cơ sở phê duyệt lại giá trúng thầu. Tuy nhiên, tại 3 D.A này, chủ đầu tư đã thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, giá trúng thầu không vượt giá gói thầu khi hiệu chỉnh; theo đề nghị của chủ đầu tư và kiến nghị của Đoàn thanh tra, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng cho phép chủ đầu tư không phải phê duyệt lại dự toán (giá gói thầu).

Yêu cầu thu hồi trên 422 triệu đồng số tiền nghiệm thu, thanh toán chưa đúng quy định nộp vào tài khoản của chủ đầu tư.

Theo Thanh tra