Ngày 8/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/9/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: Phố Dã Tượng phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053717994

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 7, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất thửa đất số 143 và thửa 144; Địa chỉ: Số 07, Phan Huy Chú, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

02

tài sản thế chấp đảm bảo thu hồi nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

Số 07, Phan Huy Chú, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

6,366,600,000

1,200,000,000

2

Quyền sử dụng đất Thửa đất số 143,144; Tờ bản đồ số: 48

2

đất ở đô thị

Số 07, Phan Huy Chú, khối Cửa Nam, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

6,366,000,000

1,200,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 05/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 07/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 05/08/2022 - 17:00 05/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người thuộc đối tượng được tham gia đấu giá đến Trung tâm mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 08/09/2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Xem chi tiết tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư