Ngày 7/1/2021, đấu giá cho thuê có thời hạn các ki ốt, lô quầy tại Chợ mới Điền Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Điền Hải tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng các ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 7/1/2021 như sau:

I. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng 53 lô bao gồm các ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (không bao gồm quyền sử dụng đất). Thời hạn cho thuê: 05 năm.

2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Giấy tờ kèm theo tài sản: Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng các ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Bản vẽ phân lô các ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

Ngày 7/1/2021, đấu giá cho thuê có thời hạn các ki ốt, lô quầy tại Chợ mới Điền Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 7/1/2021, đấu giá cho thuê có thời hạn các ki ốt, lô quầy tại Chợ mới Điền Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 7/1/2021, đấu giá cho thuê có thời hạn các ki ốt, lô quầy tại Chợ mới Điền Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 7/1/2021, đấu giá cho thuê có thời hạn các ki ốt, lô quầy tại Chợ mới Điền Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 04 tháng 01 năm 2021 tại vị trí các ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 22/12/2020. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 23, 24 tháng 12 năm 2020.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Giá khởi điểm của tài sản từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng: Tiền hồ sơ tham gia đấu giá 100.000 đồng/hồ sơ/kiốt, lô quầy.

- Giá khởi điểm của tài sản từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: Tiền hồ sơ tham gia đấu giá 150.000 đồng/hồ sơ/kiốt, lô quầy.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục II thông báo này từ ngày 04/01/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/01/2021 nộp tại Trung tâm đối với lô có tiền đặt trước dưới 05 triệu đồng hoặc nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút ngày 06/01/2021 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17 giờ 00 phút ngày 06/01/2021.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 04 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 04 tháng 01 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng ki ốt và lô quầy kinh doanh nộp đơn đăng ký đấu giá theo mẫu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết kinh doanh theo đúng mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của pháp luật. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trong mỗi lô kiốt, lô quầy thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu). Người đăng ký tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều ki ốt, lô quầy khác nhau và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 07 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng trả giá.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc UBND xã Điền Hải./.

Chuyên đề