Ngày 5/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đăk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Bên có tài sản đấu giá:

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Số 83, Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung

Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản 2016. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, Tiền bán hồ sơ, bước giá:

1.1 Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng thửa đất số 01, thuộc mảnh trích đo địa chính số TĐ 11-2018; diện tích là 4.930,5 m2 là đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức. Địa chỉ: xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Thửa đất có tứ cạnh như sau:

+ Phía Đông: giáp đường đất;

+ Phía Tây: giáp hộ ông Lê Văn Lương;

+ Phía Nam: giáp suối;

+ Phía Bắc: giáp đường quốc lộ 28 (TL 684 cũ).

* Ghi chú: diện tích thửa đất có thể thay đổi khi đo đạc, cắm mốc phân lô thực địa.

- Mục đích sử dụng: đất thương mại, dịch vụ.

- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

-Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Krông Nô đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 22/01/2019.

Giá khởi điểm: 34.513.500 đồng.

Tài sản trến đất: nhà làm việc (Khu vực cơ quan cũ).

Giá khởi điểm: 12.927.672 đồng

1.2 Tổng giá khởi điểm: 47.441.172 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi mốt ngàn, một trăm bảy mươi hai đồng chẵn).

1.3 Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu đồng chẵn)

1.4 Tiền bán hồ sơ: 1.000.000 đồng

1.5 Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

2. Hồ sơ pháp lý

+ Thông báo số 58/TB-TTPTQĐ ngày 7/10/2019 về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tái sản.

+ Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 4.930,5 m2 (Trụ sở cũ) thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

+ Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất thu hồi khu đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô.

+ Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Điểm b, mục 18 Phương án ban hành kèm theo Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông.

+ Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt đơn giá khởi điểm để đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất diện tích 4.930,5 m2 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

+ Quyết định số 01/QĐ-HĐGT ngày 26/4/2019 của Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức về việc ban hành giá khởi điểm tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức.

+ Quyết định số 04/QĐ-HĐGT ngày 05/8/2019 của Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức về việc điều chỉnh Quyết định số 01/QĐ-HĐGT ngày 26/4/2019 của Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: từ ngày 18/11/2019 đến ngày 28/11/2019.

Địa điểm xem tài sản: Thửa đất số 01, thuộc mảnh trích đo địa chính số TĐ 11-2018, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 2/12/2019 (Giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 11/11/2019 đến đến ngày 2/12/2019 (Giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện đăng ký: Người đăng ký đáp ứng được điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định tại Luật đấu giá và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá và hoàn tất các thủ tục các thủ tục sau:

1. Đối với cá nhân

- Nộp đơn tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu của người đăng ký tham gia đấu giá hoặc nộp bản phô tô xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;

- Trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá thì giấy ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

2. Đối với tổ chức

- Người đại diện theo pháp luật nộp đơn tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc bản phô tô xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức không trực tiếp đăng ký, tham gia cuộc đấu giá được thì thực hiện việc uỷ quyền theo quy định của pháp luật. Người được ủy quyền phải có văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (văn bản ủy quyền do người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên và đóng dấu) và bản sao giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền hoặc nộp bản phô tô xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 05/12/2019.

- Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 40 và Điều 43 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông; UBND xã Quảng Phú để tổ chức, cá nhân được biết./.

Chuyên đề