Ngày 31/05/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Quốc gia Chi nhánh Hưng Yên thông báo bán đấu giá ngày 31/05/2024 như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Quốc gia Chi nhánh Hưng Yên tổ chức cuộc đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm:

Tài sản đấu giá:

•Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 171, tờ bản đồ số 05, diện tích 180m2 (theo đo đạc và chỉnh lý bản đồ năm 2018 đã thay đổi số thửa, số tờ là thửa số 91, tờ bản đồ số 12), tại thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Giấy chứng nhận đã được cấp số AN 456106 do UBND huyện Văn Lâm cấp ngày 21/05/2009 cho hộ ông Đỗ Hùng Trọng.

•Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sàn xây dựng gắn liền với đất Thửa đất số 172, tờ bản đồ số 05, diện tích 180m2 (theo đo đạc và chỉnh lý bản đồ năm 2018 đã thay đổi số thửa, số tờ là thửa số 90, tờ bản đồ số 12), tại thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Giấy chứng nhận đã được cấp số AN 456279 do UBND huyện Văn Lâm cấp ngày 15/09/2009 cho ông Đỗ Hùng Trọng.

•Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản xây dựng gắn liền với đất Thửa đất số 173, tờ bản đồ số 05, diện tích 180m2 (theo đo đạc và chỉnh lý bản đồ năm 2018 đã thay đổi số thửa, số tờ là thửa số 89, tờ bản đồ số 12), tại thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Giấy chứng nhận đã được cấp số BA 903586 do UBND huyện Văn Lâm cấp ngày 26/01/2010 cho ông Đỗ Hùng Trọng.

•Tài sản 4: Quyền sử dụng đất và tài sản xây dựng gắn liền với đất Thửa đất số 174, tờ bản đồ số 05, diện tích 180m2 (theo đo đạc và chỉnh lý bản đồ năm 2018 đã thay đổi số thửa, số tờ là thửa số 88, tờ bản đồ số 12), tại thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Giấy chứng nhận đã được cấp số AN 456296 do UBND huyện Văn Lâm cấp ngày 28/09/2009 cho ông Đỗ Hùng Trọng và bà Đoàn Thị Tươi.

•Tài sản 5: Quyền sử dụng đất và tài sản xây dựng gắn liền với đất Thửa đất số 179, tờ bản đồ số 05, diện tích 175m2 (theo đo đạc và chỉnh lý bản đồ năm 2018 đã thay đổi số thửa, số tờ là thửa số 100, tờ bản đồ số 12), tại thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Giấy chứng nhận đã được cấp số AN 456107 do UBND huyện Văn Lâm cấp ngày 21/05/2009 cho hộ ông Đỗ Hùng Trọng.

•Tài sản 6: Quyền sử dụng đất và tài sản xây dựng gắn liền với đất Thửa đất số 180, tờ bản đồ số 05, diện tích 177m2 (theo đo đạc và chỉnh lý bản đồ năm 2018 đã thay đổi số thửa, số tờ là thửa số 101, tờ bản đồ số 12), tại thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Giấy chứng nhận đã được cấp số AN 456104 do UBND huyện Văn Lâm cấp ngày 21/05/2009 cho hộ ông Đỗ Hùng Trọng.

Ghi chú:

-Phần nhà xưởng được xây dựng có kết cấu cốt thép, mái tôn được xây dựng trên 03 (ba) thửa đất, thửa 172, 173, 174; Nhà điều hành có kết cấu khung bê tông cốt thép, mái đổ bê tông được xây dựng trên 02 (hai) thửa đất 173, 174.

-Phần nhà xưởng xây dựng trên 03 (ba) thửa đất, thửa 179, 180, 181, có kết cấu cột thép, mái tôn, (trong đó thửa 181 không phải là tài sản thế chấp).

Giá khởi điểm:

•Tài sản 1 Thửa đất số 171: Giá khởi điểm: 3.987.000.000đ (Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm tám mươi bẩy triệu đồng).

•Tài sản 2 Thửa đất số 172; Giá khởi điểm: 4.283.764.740 đ (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi tư nghìn, bảy trăm bốn mươi đồng).

•Tài sản 3 Thửa đất số 173; Giá khởi điểm: 4.283.764.740đ (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi tư nghìn, bảy trăm bốn mươi đồng).

•Tài sản 4 Thửa đất số 174: Giá khởi điểm: 4.283.764.740đ (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi tư nghìn, bảy trăm bốn mươi đồng).

•Tài sản 5 Thửa đất số 179; Giá khởi điểm: 4.164.771.275 đ (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm sáu mươi bốn triệu, bảy trăm bẩy mươi mốt nghìn, hai trăm bảy mươi lăm đồng).

•Tài sản 6 Thửa đất số 180; Giá khởi điểm: 4.212.368.661 đ (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm mười hai triệu, ba trăm sáu mươi tám nghìn, sáu trăm sáu mươi mốt đồng).

•Giá trị công trình xây dựng trên đất là: 1.189.192.200 đ (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm tám mươi chín triệu, một trăm chín mươi hai nghìn, hai trăm đồng).

•Giá trị khu văn phòng làm việc là: 145.862.000 đ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

•Tổng giá khởi điểm của 6 (sáu) tài sản là: 26.550.488.356 đồng (Hai mươi sáu tỷ, năm trăm năm mươi triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn, ba trăm năm mươi sáu đồng).

•Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;

•Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/05/2024 đến 17h00’ngày 28/05/2024 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia Chi nhánh Hưng Yên (Địa chỉ: Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); tại Văn Phòng Công ty Hà Nội- Phòng 4009 Tòa B Vinaconex 2, khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội ;

•Ngày xem tài sản và hồ sơ tài liệu liên quan: Ngày 14/05/2024 và ngày 15/05/2024 (trong giờ hành chính);

•Địa điểm xem tài sản:

•Thửa đất số 171, tờ bản đồ số 05, diện tích 180m2 (theo đo đạc và chỉnh lý bản đồ năm 2018 đã thay đổi số thửa, số tờ là thửa số 91, tờ bản đồ số 12), tại thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

•Thửa đất số 172, tờ bản đồ số 05, diện tích 180m2 (theo đo đạc và chỉnh lý bản đồ năm 2018 đã thay đổi số thửa, số tờ là thửa số 90, tờ bản đồ số 12), tại thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

•Thửa đất số 173, tờ bản đồ số 05, diện tích 180m2 (theo đo đạc và chỉnh lý bản đồ năm 2018 đã thay đổi số thửa, số tờ là thửa số 89, tờ bản đồ số 12), tại thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

•Thửa đất số 174, tờ bản đồ số 05, diện tích 180m2 (theo đo đạc và chỉnh lý bản đồ năm 2018 đã thay đổi số thửa, số tờ là thửa số 88, tờ bản đồ số 12), tại thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

•Thửa đất số 179, tờ bản đồ số 05, diện tích 175m2 (theo đo đạc và chỉnh lý bản đồ năm 2018 đã thay đổi số thửa, số tờ là thửa số 100, tờ bản đồ số 12), tại thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

•Thửa đất số 180, tờ bản đồ số 05, diện tích 177m2 (theo đo đạc và chỉnh lý bản đồ năm 2018 đã thay đổi số thửa, số tờ là thửa số 101, tờ bản đồ số 12), tại thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

•Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)/hồ sơ;

•Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 28/05/2024; 29/05/2024 đến 17h00’ ngày 30/05/2024;

•Số tiền đặt trước: 2.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm triệu đồng) chuyển vào tài khoản số: 12910000281671 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia Chi nhánh Hưng Yên.

•Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

•Phương thức đấu giá: Trả giá lên;

•Bước giá: 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

•Thời gian bán đấu giá: 14h30’ ngày 31/05/2024;

•Địa điểm bán đấu giá: Văn Phòng Chi nhánh - Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (Trường hợp khách hàng đấu giá đông thì có thể chuyển sang địa điểm khác, công ty sẽ thông báo tới khách hàng);

•Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

•Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Quốc gia Chi nhánh Hưng Yên - Địa chỉ: Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Văn Phòng Công ty Hà Nội- Phòng 4009 Tòa B Vinaconex 2, khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Điện thoại: 02462921679; 0947919772

Chuyên đề