Ngày 30/10/2023, đấu giá cho thuê tài sản trên đất và thuê đất tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng và Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Đà Lạt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2023 do Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Lạt ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 52 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Lạt uỷ quyền cho Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Đà Lạt. Địa chỉ: Số 02 Trần Nhân Tông, Phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 30/10/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê tài sản trên đất và thuê đất trả tiền hàng năm đối với Nhà hàng Thủy Tạ tại thửa đất số 04, tờ bản đồ địa chính số 14, phường 1, thành phố Đà Lạt.

Nơi có tài sản đấu giá: Thuộc thửa đất số 04, tờ bản đồ địa chính 14, Phường 01, thành phố Đà Lạt (số 01 Yersin cũ).

Giá khởi điểm đấu giá: 3.040.393.000 đồng/năm (ba tỷ không trăm bốn mươi triệu ba trăm chín mươi ba ngàn đồng). Trong đó: Giá cho thuê nhà là 378.000.000 đồng/năm; giá cho thuê đất là 2.662.393.000 đồng/năm.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 27/10/2023 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Tiền đặt trước: 608.078.600 đồng (sáu trăm lẻ tám triệu, không trăm bảy mươi tám ngàn, sáu trăm đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cụ thể theo Quy chế cuộc đấu giá khi mua hồ sơ đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 52 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chuyên đề