Ngày 26/1/2022, đấu giá quyền tài sản theo/phát sinh tương ứng với 20% phần vốn góp của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế dầu khí – CTCP

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá quyền tài sản theo/phát sinh tương ứng với 20% phần vốn góp của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế dầu khí – CTCP vào ngày 26/1/2022 như sau:

Chuyên đề