Ngày 25/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tân An, tỉnh Long An

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2022 do VIB ủy quyền như sau:

Chuyên đề