Ngày 25/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2022 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương ủy quyền như sau:

Chuyên đề