Ngày 24/1/2022, đấu giá tài sản trang thiết bị tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/1/2022 do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận ủy quyền như sau:

Chuyên đề