Ngày 23/9/2022, đấu giá vật tư thiết bị thu hồi tại tỉnh Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2022 do Công ty Điện lực Hưng Yên ủy quyền như sau:

Chuyên đề