Ngày 18/2/2022, đấu giá vật tư, vật liệu thu hồi tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/2/2022 do Cục quản trị - Ngân hàng Nhà nước ủy quyền như sau:

Chuyên đề