Ngày 14/7/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh Hà Tĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/7/2023 do Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh Hà Tĩnh

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất đối với 26 lô đất ở tại các khu dân cư xen dắm xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

26 lô

Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, địa chỉ: Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

684,000,000

103,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 11/07/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 13/07/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 28/06/2023 - 17:00 11/07/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: + Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện theo đúng quy định tại Quy chế đấu giá do Công ty ban hành. + Chấp nhận giá khởi điểm. + Nộp Phiếu trả giá theo đúng thời gian quy định; + Cam kết thực hiện đầy đủ quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá; + Nộp đủ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định theo thông báo của Công ty ban hành. + Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó (nếu cá nhân đó ủy quyền thì việc ủy quyền phải theo đúng quy định của pháp luật). + Lô đất đấu giá phải có ít nhất 02 người đủ điều kiện tham gia; trường hợp lô đất không đủ số người đủ điều kiện tham gia đấu giá thì cuộc đấu giá lô đất đó không được thực hiện.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 14/07/2023

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề