Ngày 12/3/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh đất tại chợ đêm Bến xe Đông Ba, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban quản lý bên xe thuyền thành phố Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh thực hiện đề án thí điểm chợ đêm tại Bến xe Đông Ba – số 06 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 12/3/2021 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng kinh doanh để thực hiện Đề án thí điểm chợ đêm tại Bến xe Đông Ba.

Địa điểm: Số 06 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Diện tích đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh: 1.021,75 m2 (136 điểm - Từ KV1 – KV5, theo mặt bằng tổng thể bố trí các lô chợ đêm – bến xe Đông Ba)

2. Thời gian cho thuê: 01 năm (một năm), kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh tổ chức hoạt động (không tính thời gian về thực hiện đầu tư dù, sạp bán hàng, công tác trang trí chợ đêm, tối đa: 02 (hai) tháng.

3. Phương thức nộp tiền thuê mặt bằng kinh doanh: Trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:

1. Giá khởi điểm để đấu giá:

- Giá khởi điểm cho thuê mặt bằng kinh doanh của 136 điểm kinh doanh là: 960.000.000 đồng/năm/trên tổng diện tích: 1.021,75 m2.

2. Tiền đặt trước: 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng), là khoản tiền người tham gia phải nộp khi tham gia đấu giá.

3. Bước giá: 38.000.000 đồng, là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề trước đó. Bước giá tính cho một vòng đấu kể từ vòng thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Đối tượng được tham gia đấu giá được áp dụng với các nhà đầu tư là Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp (nhà đầu tư) có năng lực, có nhu cầu sử dụng, đầu tư khai thác chợ đêm khu vực Bến xe Đông Ba – số 06 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành phố Huế theo đúng đề án Thí điểm chợ đêm Đông Ba đã được UBND thành phố Huế phê duyệt tại Quyết định số 4483/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020; cam kết thực hiện dự án đầu tư theo tổng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu, điều kiện của phương án số 47/PA-BQL ngày 17/12/2020.

Một (01) tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một (01) đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) Tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một (01) công ty hoặc một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phát hành (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Đơn);

2. Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá; Dự án đầu tư phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội;

3. Có cam kết thời gian hoàn thành dự án đầu tư và đưa dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định không quá 02 tháng kể từ ngày có Quyết định trúng đấu giá được thể hiện qua Bảng tiến độ thực hiện trong Dự án đầu tư.

4. Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng mặt bằng theo tiến độ của dự án đầu tư.

- Nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án đầu tư không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư của dự án, cam kết chứng minh nguồn vốn này chưa được sử dụng để chứng minh năng lực tài chính cho các dự án khác. Trường hợp tại cùng một thời điểm, nhà đầu tư tham gia nhiều dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo quy định.

- Việc xem xét năng lực tài chính của nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính hoặc Báo cáo quyết toán thuế trong 02 năm gần nhất của nhà đầu tư ).

5. Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu nói trên chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ vốn chủ sở hữu đối với tất cả các Dự án theo quy định;

6. Nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính đối với phần nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà đầu tư.

* Đối với nhà đầu tư là ngoài địa phương: Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư và đưa dự án vào hoạt động, yêu cầu nhà đầu tư thành lập chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với địa phương.

+ Trường hợp nhà đầu tư thành lập mới tại địa phương (dưới 01 năm) để thực hiện dự án (chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất):

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án; vốn thuộc sở hữu của mình chứng minh bằng vốn điều lệ thực hiện góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo.

+ Nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính đối với phần nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà đầu tư.

7. Năng lực kinh nghiệm: Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc có năng lực kinh nghiệm tổ chức hoạt động chợ đêm.

8. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội (giải quyết việc làm cho lao động, nộp ngân sách, các chỉ số kinh tế hiệu quả, hiệu quả sử dụng đất cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, môi trường và các vấn đề liên quan khác theo quy định).

9. Nhà đầu tư chợ đêm phải có phương án công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phương án phòng chống cháy nổ, PCBL...theo quy định; công tác bảo trì cơ sở mặt bằng trong quá trình sử dụng.

10. Có cam kết đưa dự án vào hoạt động sau 02 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá;

11. Có cam kết sử dụng đúng mục đích mặt bằng cho thuê, đúng phương án khai thác, đúng tổng mặt bằng, thực hiện đầu tư đúng hồ sơ thiết kế phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư.

12.Trường hợp nhà đầu tư ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trúng đấu giá, phải thực hiện thành lập Công ty con hoặc chi nhánh doanh nghiệp tại địa phương để quản lý vận hành, khai thác và thực hiện các nghĩa vụ với địa phương sau khi dự án hoàn thành. Việc thẩm tra năng lực sẽ xác định trên cơ sở thẩm tra năng lực của công ty mẹ hoặc doanh nghiệp chính.

13. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 09/03/2021 tại Bến xe Đông Ba – số 06 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 09/03/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Ban quản lý Bến xe thuyền thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Trong thời gian thông báo đấu giá tài sản tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá nộp Đơn đề nghị được tham gia đấu giá (theo mẫu) và hồ sơ kèm theo tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị. Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Ban quản lý bến xe thuyền thành phố Huế hướng dẫn cho người đăng ký tham gia đấu giá về thành phần hồ sơ kèm theo Đơn, người đăng ký tham gia có quyền bổ sung thành phần hồ sơ của mình trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, kết thúc thời hạn đăng ký tham gia mọi sự bổ sung đều không được phép. Thời hạn bổ sung hồ sơ tham gia đấu giá từ lúc nộp hồ sơ tham gia đấu giá đến trước 17h00 ngày 09/03/2021. Hồ sơ tham gia đấu giá được lập thành 02 (hai) bộ được niêm phong đóng dấu, nội dung, chất lượng, số lượng và thành phần hồ sơ của hai bộ hồ sơ đã được niêm phong phải như nhau. Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung, chất lượng, số lượng, thành phần hồ sơ đã nộp để tham gia đấu giá. Hồ sơ tham gia đấu giá được xem không đủ điều kiện tham gia đấu giá nếu có sự khác biệt giữa hai bộ hồ sơ đã niêm phong; giữa thành phần hồ sơ đã nộp và Đơn đề nghị được tham gia đấu giá của nhà đầu tư.

- Ngay sau khi hết thời gian đăng ký tham gia đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị chuyển toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến Ban quản lý bến xe thuyền thành phố Huế để phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ tham gia đấu giá để xét điều kiện tham gia đấu giá.

- Sau khi có kết quả xét duyệt hồ sơ, tổ thẩm định và đánh giá hồ sơ thông báo danh sách các hồ sơ đủ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá đến Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá trị để thông báo cho người đăng ký tham gia đấu giá không đủ điều kiện được biết; đồng thời thông báo cho người đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện nộp tiền đặt trước.

*Hồ sơ không đủ điều kiện và Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 09/03/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ khi có thông báo đủ điều điện tham gia đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị cho đến 17h00 ngày 11/03/2021.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp. Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị không chịu trách nhiệm đối với khoản tiền đặt trước được nộp của người đăng ký tham gia đấu giá không đủ điều kiện hồ sơ theo quy định

- Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 11/03/2021.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 12/03/2021.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Ban quản lý bến xe thuyền thành phố Huế - Địa chỉ: 06 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành phố Huế - Điện thoại: 02343.534807.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Chuyên đề