Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.527m2 đất tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Thắng Lợi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Kiến Tường ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, diện tích: 7.527m2, loại đất thương mại dịch vụ (theo mảnh trích đo địa chính số 126-2020, tờ bản đồ số 2-9 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã Kiến Tường lập ngày 18/9/2020).

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Kiến Tường

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.527m2 đất tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.527m2 đất tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.527m2 đất tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.527m2 đất tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An ảnh 4

Chuyên đề