(BĐT) - Ngày 2/10 tới, Công ty CP Ngân Sơn sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 29/10/2020.

Như vậy, với 11,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ chi hơn 10 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tính đến cuối năm 2019, Công ty còn 14,58 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 16,35 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 33,55 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Nửa đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 233,19 tỷ đồng, bằng 92,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế âm 16,23 tỷ đồng.